Lek.med. Anna Bibik

pediatra

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

8-15

8-13

8-12

10-13

15-18

8-15

-

Lek.med. Paweł Stasik

medycyna rodzinna

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

-

-

-

-

-

Lek.med. Jarosław Chimko

medycyna rodzinna

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

8-12

8-11

15-18

8-11

-

-

Lek.med. Renata Dudek

pediatra

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

-

15-18

-

-

-

 

Lek.med. Anna Malczewska

pediatra

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

16-19

16-19

 

16-19

 

-

Lek.med. Alicja Moes-Wójtowicz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

9-16

8-15

9-16

11-18

-

-

Dorota Góraj

pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Urszula Stefankiewicz

pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Agata Łapka

położna środowiskowa

Katarzyna Goraj

pielęgniarka 

Ankieta Satysfakcji Pacjenta w POZ

Drodzy Pańswto,

Pragnąc poprawić jakość oferowanych usług medyczych w POZ oraz rozszerzyć ofertę zgodnie z Państwa oczekiwaniami prosimy o wypełnienie Ankiety Satysfakcji Pacjenta w POZ dostępnej w rejestracji przychodni.

Dziękujemy,

Zespół Centrum Medycznego w Jaktorowie

Program profilaktyki gruźlicy:

Adresatami Programu jest populacja osób dorosłychznajdujących się u świadczeniodawcy na liście świadczeniobiorców pielęgniarki poznie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności:
- osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
- osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

Objęcie świadczeniobiorców Programem następuje przede wszystkim poprzez wykorzystanie posiadanej przez pielęgniarki poz znajomości środowiska świadczeniobiorców, która umożliwi bezpośrednie dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą. Programem zostaną objęci także świadczeniobiorcy, którzy samodzielnie zgłoszą się do do gabinetu pielęgniarki poz.

W ramach programu pielęgniarka poz:

 1. przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ,,Ankiety świadczeniobiorcy w Programie profilaktyki gruźlicy";
 2. przeprowadza edukację zdrowotną świadczeniobiorcy;
 3. w przypadku świadczeniobiorców z grupy najwyższego ryzyka zachorowania (w ankiecie uzyskali łączną sumę punktów > 9) pielęgniarka poz przekazuje lekarzowi poz, do którego jest zadeklarowany pacjent pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazuje pacjentowi tryb dalszego postępowania, w tym informuje pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza poz celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Jeżeli wynik badania ankietowego nie zakwalifikował świadczeniobiorcy do grupy ryzyka zachorowania na gruźlicę lub w wyniku dalszej diagnostyki nie rozpoznano gruźlicy ponowne badanie ankietowe można wykonać nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od daty ostatniego badania. (Świadczeniobiorca składa pisemne oświadczenie iż nie podlegał ankietowemu badaniu w ciągu 24 ostatnich miesięcy także u innych świadczeniodawców).

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Program kierowany jest do osób, które

 • w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat
 • są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek,)
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia
 • które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego ubezpieczony jest zadeklarowany.

Karta badania profilaktycznego obejmuje takie informacje, jak:

 • obciążenia rodzinne (zawał serca, udar mózgu u ojca przed 55 r.ż.; u matki przed 60 r.ż.)
 • palenie papierosów
 • przyjmowanie leków hipotensyjnych, hipolipemizujących (satyna, fibrat)
 • wykonywanie ćwiczeń fizycznych trwających powyżej 30 minut
 • wyniki badania fizykalnego
 • wynik oceny BMI
 • pomiary ciśnienia tętniczego
 • wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo

Na tej podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecenia dla pacjenta: edukację lub dalszą diagnostykę i leczenie w poradni specjalistycznej

Czynniki ryzyka i podział na kategorie ryzyka chorób układu krążenia

 • płeć męska oraz kobiety po menopauzie
 • mężczyźni > 45 lat, kobiety > 55 lat
 • palenie tytoniu powyżej 1 papierosa dziennie
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia lipidowe: stężenie cholesterolu całkowitego, triglicerydów
 • cukrzyca
 • otyłość
 • mała aktywność fizyczna (np. spacery, marsze, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, aerobik) rzadziej niż 3 razy w tygodniu po 30 minut

Ryzyko łagodne - osoby bez obecnych czynników ryzyka innych niż wiek i płeć 
Ryzyko umiarkowane - osoby z obecnością 3 i mniej czynników ryzyka, ale bez cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia 
Ryzyko duże - osoby z obecnością 4-5 czynników ryzyka innych niż wiek i płeć, ale bez cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia 
Ryzyko bardzo duże - osoby z obecnością powyżej 5 czynników ryzyka, osoby z cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca i innymi chorobami układu krążenia

Oddziałując na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

Cele ogólne i szczegółowe programu:

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia - czynniki ryzyka.

 • cel główny: obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka,
 • cele dodatkowe:
  - zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
  - wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,
  - promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

WAŻNE INFORMACJE

Aby korzystać z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, wybierz lekarza POZ. Możesz bezpłatnie wybrać lekarza POZ dwa razy w roku. Pisemną deklarację wyboru lub zmiany złóż bezpośrednio w rejestracji wybranej przez Ciebie przychodni.

Opłata nie jest pobierana:

 • jeżeli zmieniasz miejsce zamieszkania;
 • jeżeli wybrany przez Ciebie lekarz POZ przestał udzielać świadczeń opieki zdrowotnej;
 • z innych przyczyn, powstałych po stronie świadczeniodawcy.

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na wakacjach lub w delegacji) masz prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Usługi w ramach POZ świadczymy bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ
pon.: - pt.: 8:00 - 18:00 oraz sobota 8-11

W godzinach 18:00 – 8:00 oraz w soboty, niedziele i święta pomoc medyczną można uzyskać w:

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 22 755 90 06

 

Zapisy do lekarza pierwszego kontaktu POZ, warunki:

 • wypełnienie deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zielony eWuś
 • wypełnienie oświadczenia

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na elektronicznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

Badania przed operacją

Lekarze POZ nie wystawiają skierowań na badania przed zabiegiem operacyjnym. Po zakwalifikowaniu do zabiegu wykonanie tych badań należy do szpitala.

Lekarze POZ nie przepisują badań zlecanych na wizytach nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

ZASADY POSTĘPOWANIA LEKARZY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO W RAMACH REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAWARTYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

 1. Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy podpisanej z NFZ.
 2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązany jest do posługiwania się w procesie prowadzonego przez siebie leczenia i diagnozowania formularzami, których merytoryczną zawartość określa NFZ, o ile nie wynikają one z odrębnych przepisów
 3. Lekarz POZ kierujący świadczeniobiorcę do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania.
 4. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej i szpitalu zobowiązany jest do pisemnego informowania lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym czasokresu ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.
 5. Lekarz POZ ordynuje leki dla świadczeniobiorcy w sytuacji opisanej w pkt. 4 (konieczność stałego przyjmowania leków w schorzeniach przewlekłych), jeżeli w dokumentacji medycznej przez niego prowadzonej znajduje się informacja, której zakres opisany jest w pkt. 4 pochodząca od lekarza realizującego świadczenia w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej z NFZ.
 6. W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania badań kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego świadczeniobiorca ma prawo zgłosić się bez skierowania.
 7. W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz specjalista dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.
 8. W przypadku kierowania świadczeniobiorcy z jednej poradni specjalistycznej do innej, jako badania wstępne przekazywane są wyniki badań wykonane w poradni kierującej oraz inne badania diagnostyczne będące w posiadaniu świadczeniobiorcy a wykonane przez lekarza POZ, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania .
 9. W przypadku zakwalifikowania pacjenta na oddział szpitalny, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala.
 10. W czasie trwania hospitalizacji świadczeniobiorcy, lekarz POZ nie może wystawiać mu zleceń na środki pomocnicze i ortopedyczne oraz ordynować leków, których konieczność zażywania wynika z przebiegu hospitalizacji a może ordynować leki, których zażywanie nie wynika z przyczyny hospitalizacji .
 11. Szpital zapewnia świadczeniobiorcy leki związane z przebiegiem hospitalizacji.
 12. Świadczeniobiorca po zakończeniu hospitalizacji (także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) powinien zostać zaopatrzony stosownie do zaistniałej sytuacji w następujące dokumenty: skierowania do lekarzy specjalistów, informację dla lekarza POZ, recepty, zwolnienie lekarskie oraz wyniki badań diagnostycznych wykonanych w toku leczenia.
 13. Każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie prowadzonego leczenia w przypadkach medycznie uzasadnionych orzeka o czasowej niezdolności do pracy - wystawia zwolnienie lekarskie. 
 14. oprac. na podstawie załącznik nr 8 do umowy POZ

 

Badania POZ

Komunikat dla świadczeniodawców AOS i lecznictwa szpitalnego

17-02-2015

Wobec sygnałów od świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej o nieprzestrzeganiu zasad współpracy przez podmioty udzielające świadczeń w ramach poradni specjalistycznych i szpitali poprzez kierowanie pacjentów do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu wykonania badań diagnostycznych w związku z prowadzonym leczeniem w poradni specjalistycznej lub szpitalu, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że działanie takie stanowi naruszenie § 12 ust. 7 i 8 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.05.2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484).

 

W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających  w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (§ 12 ust. 7). Natomiast w przypadku zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje (§ 12 ust. 8).

 

Nieprzestrzeganie przez podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej zasad określonych  w § 12 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, może narazić świadczeniobiorcę na niepotrzebne perturbacje polegające na odsyłaniu pacjentów do lekarzy POZ, a tym samym wydłużaniu terminu uzyskania świadczenia. Naruszenie powyższych uregulowań może skutkować nałożeniem na świadczeniodawców sankcji wynikających  z przepisów prawa.

 

Michał Dzięgielewski

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

KONTAKT

Centrum Medyczne w Jaktorowie

Warszawska 24 96-313 Chylice - Kolonia

cmjaktorow@gmail.com

570 570 005 - rejestracja

570 570 006 - punkt szczepień

Godziny otwarcia      

                               Centrum Medyczne            Laboratorium

Poniedziałek

7 - 18

7.30 - 9.30

Wtorek

7 - 18

7.30 - 9.00

Środa

7 - 18

7.30 - 9.00

Czwartek

7 - 18

7.30 - 9.30

Piątek

7 - 18

7.30 - 9.30

Sobota

8-12

8-10

Niedziela

nieczynne

nieczynne