Jak zostać pacjentem POZ

Dopuszczalnymi formami złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru są:

 • Złożenie w placówce POZ „deklaracji papierowej” potwierdzonej podczas składania, podpisem osoby przyjmującej deklarację wyboru.
 • Złożenie „deklaracji elektronicznej” (e-deklaracja) za pomocą systemu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Niedopuszczalne jest przyjmowanie deklaracji wyboru podczas rozmowy telefonicznej, poprzedzone wyłącznie oświadczeniem złożonym przez pacjenta.

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną możliwe jest przesłanie przez pacjenta skanu poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji wyboru, drogą elektroniczną.

Do czynności związanych ze składaniem deklaracji wyboru nie ma zastosowania § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii .

Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) W celu uzyskania dokumentacji medycznej pacjent występuje z wnioskiem w formie ustnej lub pisemnej. Wykorzystując formą pisemną zaleca się wykorzystanie wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

2) Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia do wglądu następuje w obecności lekarza prowadzącego, a w razie jego nieobecności Kierownika Centrum.

3) Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej składać można:

a) osobiście w Rejestracji w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 19:00, soboty 8:00-13:00

b) za pomocą poczty (także i poczty elektronicznej) na adres Centrum medyczne w Jaktorowie s.c. d.koźbiał,m.łaski 96-313 Chylice-Kolonia warszawska 24 lub adres email: cmjaktorow@gmail.com

4) W przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej do wniosku należy dołączyć pisemne „Upoważnienie do udostępnienia dokumentacji medycznej”

5) Wnioski, o których mowa w pkt. 1 i 4 można pobrać w Rejestracji centrum w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 –19:00, soboty 8:00-13:00 oraz na stronie internetowej www.przychodniajaktorow.pl zakładka dokumenty dla pacjenta

6) W przypadku, o którym mowa w pkt 3a pracownik Rejestracji wydaje osobie upoważnionej do udostępnienia dokumentacji medycznej wniosek, w celu jego wypełnienia. Jednocześnie zaznajamia ww. osobę z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej.

7) Dokumentacja medyczna wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do 30 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku przesłania wniosku pocztą elektroniczną po tych godzinach pracy jako datę złożenia wniosku przyjmuje się kolejny dzień roboczy i termin ten liczy się od kolejnego dnia roboczego.

8) Płatna dokumentacja medyczna pacjentów wydawana bezpośrednio wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej po dokonaniu opłaty, jeśli taka będzie naliczona w Rejestracji Centrum.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Stawki obowiązują w okresie  01.03.2021 r. - 31.05.2021r.

 • Po raz pierwszy w żądanym zakresie udostępenie dokumentacji jest bezpłatne
 • Po raz kolejny w żądanym okresie –
 • Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 • Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
  - w okresie 01.03.2021 r. - 31.05.2021 r.
 • 1 strona wyciągu albo odpisu
 • 1 strona kopii albo wydruku
 • Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
 • maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia
 • maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia
 • maks. 0,0004
  przeciętnego wynagrodzenia

 • IV kwartał 2020 r.
  5457,98 zł
 • 10,92 zł
 • 0,38 zł
 • 2,18 zł
 •  
 • Maksymalna wysokość opłaty za: jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002, jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007, udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. (art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Skargi, wnioski i zgłoszenia

Jeżeli jesteś nie usatysfakcjonowany ze świadczonych przez nas usług, chcesz złożyć skargę lub wyrazić opinie na temat funkcjonowania naszej placówki możesz zrobić to na wiele sposobów, które opisujemy poniżej:

 • Przekaż nam skargi i wnioski.
 • Napisz do nas maila na adres: cmjaktorow@gmail.com
 • Zostaw swój numer telefonu w rejestracji z prośbą o kontakt kierownika przychodni.

Jakkolwiek się z nami skontaktujesz wszystkie sprawy trafią bezpośrednio do administracji naszego podmiotu leczniczego, który w najkrótszym możliwym czasie się z Tobą skontaktuje w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Kierownik CM Jaktorów przyyjmuje w każdego dnia - koniecznie umów się w rejestracji lub telefonicznie

KONTAKT

Centrum Medyczne w Jaktorowie

Warszawska 24 96-313 Chylice - Kolonia

cmjaktorow@gmail.com

570 570 005 - rejestracja

570 570 006 - punkt szczepień

Godziny otwarcia      

                               Centrum Medyczne            Laboratorium

Poniedziałek

7 - 19

7.30 - 9.30

Wtorek

7 - 19

7.30 - 9.30

Środa

7 - 19

7.30 - 9.30

Czwartek

7 - 19

7.30 - 9.30

Piątek

7 - 19

7.30 - 9.30

Sobota

8-11

8-10.30

Niedziela

nieczynne

nieczynne