UWAGA!!!

Od marca -dodatkowe godziny dr Dudek - poniedziałki i czwartki - strona chora

UWAGA!!!

Zawieszone sobotnie dyżury pediatryczne do jesieni.

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia
z wykorzystaniem narzędzia centralnego

 

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ

 

Dofinansowanie projektu z UE: 199 302 875,71 zł

 

Uczestnik projektu: Centrum Medyczne w Jaktorowie s.c. D..Koźbiał, M.Łaski

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

UWAGA!!!

Od listopada komercyjne dyżury pediatryczne!!!

Soboty 8.30-10.30

Dr Anna Bibik

DERMATOLOGIA

wykonywane zabiegi:

usuwanie zmian skórnych - elekrokolagulacja

wycinanie brodawek wirusowych

peelingi głębokie: kwas TCA 30% twarz, dłonie

peelingi gębokie: kwas mlekowy twarz, dłonie

peelingi głębokie: kwas TCA 15% powieki, twarz

UWAGA USG!!!

Do czasu odwołania badania USG na zlecenie naszych lekarzy w POZ realizowane będą wyłącznie w szpitalu w Żyrardowie.

tel.: 46-854-32-87

zapisy odbywają się:

Poniedziałek 12-14

Środa 11 - 14

Czwartek 12.30 - 14

Piątek 08.00 - 10.00

 

UWAGA!!!

Pacjenci,którzy mają do wykonania badanie moczu ogólnego lub posiewu proszeni są o zgłaszanie się po odpowiednią próbówkę do rejestracji lub punktu pobrań. Badania w innych próbówkach nie będą przyjmowane przez laboratorium diagnostyka.

Od 14.02.2022r. mamy możliwość wykonania cytologii płynnej LBC.

Wraz z cytologią płynną można wykonać(z tego samego badania) badanie na HPV oraz Chlamydia

 

ЯКЩО ВАШІ ПРАВА ПОРУШУЮТЬСЯ, НЕНАЛЕЖНО ВИКОНУЮТЬСЯ АБО У ВАС ВИНИКАЮТЬ ІНШІ ЗАПИТАННЯ, СКОНТАКТУЙТЕСЯ З ЗАХИСНИКОМ ПРАВ ПАЦІЄНТА (ОМБУДСМЕНОМ):

Szanownni Państwo,

Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie udzielania lub odmowy udzie-
lania akredytacji podmiotom w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, zgod-
nie z art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2135)

oraz na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 36/2021 POZ z dnia

18.06.2021 r. dotyczącej oceny punktowej spełnienia standardów akredytacyjnych określonych w obwieszcze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4,
poz.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.) informuję o udzieleniu akredytacji przez Ministra Zdrowia podmiotowi
leczniczemu:
CENTRUM MEDYCZNE W JAKTOROWIE SPÓŁKA CYWILNA D. KOŹBIAŁ, M. ŁASKI
w zakresie działalności zakładu leczniczego:
CENTRUM MEDYCZNE W JAKTOROWIE

Szanowni Państwo,

Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie udzielania lub odmowy udzie-
lania akredytacji podmiotom w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, zgod-
nie z art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2135)

oraz na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 36/2021 POZ z dnia

18.06.2021 r. dotyczącej oceny punktowej spełnienia standardów akredytacyjnych określonych w obwieszcze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4,
poz.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.) informuję o udzieleniu akredytacji przez Ministra Zdrowia podmiotowi
leczniczemu:
CENTRUM MEDYCZNE W JAKTOROWIE SPÓŁKA CYWILNA D. KOŹBIAŁ, M. ŁASKI
w zakresie działalności zakładu leczniczego:
CENTRUM MEDYCZNE W JAKTOROWIE

 

 Dla osób, które nie mogą samodzielnie dojechać na szczepienie urząd gminy wraz z lokalnymi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Jaktorowie i Międzyborowie uruchomił możliwość dowozu do punktów szczepień. Możliwość skorzystania z usługi dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy Jaktorów, którzy nie posiadają możliwości samodzielnego przemieszczania się. Tyczy się to przede wszystkim osób niepełnosprawnych. Urząd posiada również możliwość transportowania osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich. W przypadku chęci skorzystania z dowozu będzie należało złożyć oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień. Ponadto zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego osoba transportowana ma obowiązek zachowywać zasady reżimu sanitarnego m.in. poprzez zasłanianie ust i nosa w pojeździe oraz do stosowania się do poleceń osoby kierującej pojazdem/obsługi pojazdu. Po stronie kierowcy również będą wykonywane wszystkie zalecenia, jak na przykład ozonowanie pojazdu po każdym transporcie osoby na szczepienie. Aby zgłosić potrzebę dowozu należy przekazać tą informację pod numerem gminnej infolinii ds. dowozu na szczepienia przeciw COVID-19. Jest to numer 509 316 709.

Drodzy Pańswto,

Pragnąc poprawić jakość oferowanych usług medyczych w POZ oraz rozszerzyć ofertę zgodnie z Państwa oczekiwaniami prosimy o wypełnienie Ankiety Satysfakcji Pacjenta w POZ dostępnej w rejestracji przychodni.

Dziękujemy,

Zespół Centrum Medycznego w Jaktorowie

Stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej od dnia 01.01.2019 r.

 • Stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej od dnia 01.01.2019 r.

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. zmian w rozporządzeniu w sprawie rehabilitacji leczniczej, które wprowadzają nowe rozwiązania dedykowane dla świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej oraz w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu ujednolicenia informacji przekazywanych świadczeniodawcom wyjaśniamy:

W celu poprawnego realizowania świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa należy przyjąć następujące zasady:

1) Skierowanie na cykl zabiegów może być wystawione przez każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i musi zawierać:

 • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • rozpoznanie w języku polskim,
 • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
 • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia.

Nie ma już obligatoryjnego zapisu, który nakazuje aby w skierowaniu znalazły się zlecone zabiegi wraz z liczbą poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegowym. Jednakże ich zlecenie nie stanowi błędu w treści skierowania i nie stanowi o nieprawidłowości wystawionego skierowania.

2) W przypadku skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego jednocześnie specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu zlecone na skierowaniu zabiegi, co do których fizjoterapeuta ma uzasadnioną wątpliwość, fizjoterapeuta może dokonać modyfikacji tych zabiegów po konsultacji z lekarzem kierującym i odpowiednio odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

3) W przypadku pozostałych skierowań wystawionych przez innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego będących jednocześnie specjalistami w innych dziadzinach medycznych również tych realizujących świadczenia w ramach poradni lekarskiej rehabilitacyjnej, zlecone zabiegi stanowią jedynie sugestię lekarza, co do planu terapii ale nie są wiążące dla fizjoterapeuty.

Przy realizacji i rozliczaniu wizyty fizjoterapeutycznej należy przyjąć następujące zasady:

1) Wizyta fizjoterapeutyczna, w zależności od etapu postępowania fizjoterapeutycznego obejmuje co najmniej jedną z poniższych czynności:

 • zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego;
 • ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii;
 • badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu fizjoterapii lub postępowania fizjoterapeutycznego;
 • końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii;
 • udzielenie świadczeniobiorcy zaleceń co do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.

Nie ma już wykonalności wszystkich powyższych czynności w trakcie trwania wizyty fizjoterapeutycznej. Fizjoterapeuta decyduje, którą z czynności będzie wykonywał na rzecz świadczeniobiorcy.

2) Ważne! Świadczeniodawca realizujący skierowanie na cykl zabiegów, powinien przekazać bezpośrednio lub za pośrednictwem świadczeniobiorcy informację o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów, którą dołącza się do dokumentacji medycznej.

3) Realizacja wizyty fizjoterapeutycznej leży w gestii fizjoterapeuty, zgodnie z projektem zarządzenia Prezesa NFZ zaleca się przeprowadzenie wizyty fizjoterapeutycznej, która zawierałaby ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii. Jest to istotne i wiąże się z ust. 4 zmienionego rozporządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej, gdyż zgodnie z jego treścią świadczeniodawca realizujący skierowanie na cykl zabiegów, po ukończonym cyklu zbiegów, przekazuje lekarzowi wystawiającemu to skierowanie informację o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów. Bez wstępnej weryfikacji skierowania przez fizjoterapeutę trudno będzie stwierdzić, czy świadczeniobiorca osiągnął zamierzony efekt prowadzonej rehabilitacji.

4) Cykl zabiegów określony w rozporządzeniu z zakresu rehabilitacji leczniczej jako cykl realizowany do 10 dni zabiegowych nie wskazuje, że mają to być dni po sobie następujące, o częstotliwości i ilości zabiegów decyduje fizjoterapeuta.

5)  Wizyta fizjoterapeutyczna jest odrębnym produktem rozliczeniowym, nie wchodzi w cykl zabiegów i może być sprawozdana niezależnie od realizacji zabiegów w terminie jej wykonania.

Kolejki oczekujących w przypadku świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej są prowadzone do komórki organizacyjnej a nie na konkretny zabieg fizjoterapeutyczny. W związku z powyższym świadczeniobiorca zapisuje się w kolejkę oczekujących na dotychczas obowiązujących zasadach na pierwszy wolny termin, na wizytę fizjoterapeutyczną i w wyznaczonym dniu realizacji świadczenia odbywa się wizyta fizjoterapeutyczna.

Zlecony cykl zabiegów stanowi kontynuację leczenia i nie powinien być umieszczany w kolejkę oczekujących. Zgodnie z projektem zarządzenia Prezesa NFZ realizacja cyklu zabiegów powinna się rozpocząć w ciągu 14 dni od wizyty fizjoterapeutycznej.

Ważne! Skierowania na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawione przed 1 stycznia 2019 r., które nadal oczekują na realizację zachowują ważność. Natomiast zlecone w tych skierowaniach zabiegi fizjoterapeutyczne nie są wiążące do realizacji dla fizjoterapeuty z wyjątkiem zabiegów zleconych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego jednocześnie specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 465) zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2396).

Źródło: nfz-wroclaw.pl

 

BEZPŁATNA Edukacja Przedporodowa U Kobiety W Okresie od 21tygodnia ciąży prowadzona przez POŁOŻNĄ

OD 25 maja 2018r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wydawanie dokumentacji medycznej(m.in.: zaświadczeń, recept, skierowań, wyników badań, kopii karty medycznej, RTG) nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości w przypadku odbioru osobistego oraz dokumentu tożsamości oraz upoważnienia do odbioru w przypadku odbioru osób trzecich.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne w Jaktorowie s.c. D.Koźbiał, M.Łaski (PWDL) z siedzibą w 96 – 313 Chylice – Kolonia Warszawska 24, którego reprezentuje Maja Łaski, współwłaściciel, kierownik
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta Art.29 ust 1.
 5. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
 6. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 

 • na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
 •  w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,
 1. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
 2.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 3.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 4.  Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 5.  Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Wszystkie osoby zaineresowane podpisaniem umowy(firmy) z zakresu medycyny pracy prosimy o kontakt telefoniczny 570 570 005 lub na adres e-mail: cmjaktorow@gmail.com

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Program adresowany do osób, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.
Kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia:
Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga i otyłość,
 • upośledzona tolerancja glukozy,
 • wzrost stężenia fibrynogenu,
 • wzrost stężenia kwasu moczowego,
 • nadmierny stres,
 • nieracjonalne odżywianie,
 • wiek,
 • płeć męska,
 • obciążenia genetyczne,
 • znajdujące się na liście pacjentów zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, spełniające powyższe kryteria.
 •  

Badania POZ

Komunikat dla świadczeniodawców AOS i lecznictwa szpitalnego

17-02-2015

Wobec sygnałów od świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej o nieprzestrzeganiu zasad współpracy przez podmioty udzielające świadczeń w ramach poradni specjalistycznych i szpitali poprzez kierowanie pacjentów do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu wykonania badań diagnostycznych w związku z prowadzonym leczeniem w poradni specjalistycznej lub szpitalu, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że działanie takie stanowi naruszenie § 12 ust. 7 i 8 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.05.2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484).

 

W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających  w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (§ 12 ust. 7). Natomiast w przypadku zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje (§ 12 ust. 8).

 

Nieprzestrzeganie przez podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej zasad określonych  w § 12 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, może narazić świadczeniobiorcę na niepotrzebne perturbacje polegające na odsyłaniu pacjentów do lekarzy POZ, a tym samym wydłużaniu terminu uzyskania świadczenia. Naruszenie powyższych uregulowań może skutkować nałożeniem na świadczeniodawców sankcji wynikających  z przepisów prawa.

 

Michał Dzięgielewski

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

KONTAKT

Centrum Medyczne w Jaktorowie

Warszawska 24 96-313 Chylice - Kolonia

cmjaktorow@gmail.com

570 570 005 - rejestracja

570 570 006 - punkt szczepień

Godziny otwarcia      

                               Centrum Medyczne            Laboratorium

Poniedziałek

7 - 19

7.30 - 9.30

Wtorek

7 - 19

7.30 - 9.30

Środa

7 - 19

7.30 - 9.30

Czwartek

7 - 19

7.30 - 9.30

Piątek

7 - 19

7.30 - 9.30

Sobota

8-11

8-10.30

Niedziela

nieczynne

nieczynne